Werkvelden

bestuurljk

Kerkdiensten: KALM, crèche, kinderverteldienst, organisten, combo’s en muziekteams, muziekcoördinator, preekvoorziening, preekrooster

Diaconie: Diaconaal Overleg, collectes en – rooster, steunaanvragen (in- en extern), bustocht, zusterkring, deelname aan Apeldoorns Beraad van Kerken en aan samenwerkende diaconieën

Pastoraat: Pastoraal Overleg, pastoraal bezoekers en toerusting daarvan, ministry, gebedspastoraat, jeugdpastoraat, Ondersteunend Pastoraal Team (OPT), Pastoraal werker, functioneren van de wijken

Jeugdwerk: Jeugdraad; clubs, catechese en toerusting voor beiden, Jeugdwerker

Missionaire activiteiten: evangelisatie, zending, incl. thuisfronten en begeleiding van wie de zending in willen of daar al in werken, Alpha, Sportfreaks/Rebound, Superclub, ICF en deelname aan het EOA (Evangelisatie Overlegorgaan Apeldoorn).

Gemeentewerk: Communicatie, Internetcommissie, Dienstbetoon, Gemeentegids, Activiteitencommissie, werkgroep gebed, gemeenteproject, kringen en cursussen en de informatie daarover

Beheer: Aansturen van de Commissie van Beheer, die zaken regelt als onderhoud kerkgebouw, verhuur van zalen, kosters, vragen rond erfstelling en legaten en archief.