Tabernakelkerk > Door de week > Gebedskringen

Gebedskringen

Er zijn enkele gebedskringen in de gemeente. Deze komen in de regel wekelijks bij elkaar. Indien u via de gebedskringen voorbede wilt vragen kunt u uw verzoek via het emailadres gebed@tabernakelkerk.nl doorgeven.

Avondgebedsgroep

De Avondgebedsgroep is een kleine gebedsgroep (momenteel 2 leden). We hebben een meer persoonlijke gebedsgroep waarbij de nadruk ligt op het delen en bidden met elkaar om zo te groeien in ons geloof. In het gebed krijgen de gebedspunten vanuit de Werkgroep Gebed nog steeds de aandacht. We zijn nu heel klein, nieuwe leden zijn van harte welkom. We hebben de afgelopen jaren ervaren hoe heilzaam het is om samen te bidden en Bijbel te lezen. Een steeds terugkerende bemoediging van God.

We komen één keer per 14 dagen bij elkaar op woensdagavond. Meer info: Annette Smouter-Kurpershoek (e-mail annette@smouter.net of Reina de Boer (e-mail reina@filternet.nl)

Gebedsgroep Midden

Iedere week op dinsdagavond komen wij van 19 – 20 uur bij elkaar om samen te bidden. Op een adres in de Maten. Wij beginnen de avond met het lezen van een Bijbelgedeelte of iets anders wat ons deze week getroffen heeft. De gebedspunten die in Dienstbetoon staan en andere punten die binnenkomen zijn in ieder geval onderdeel van het gebed. Daarnaast zijn er persoonlijke dank- en bidpunten. Het is waardevol om als zussen (in ons geval) in de Heer samen alles te delen en dit voor Zijn troon te mogen brengen. We zijn aan elkaar gegeven en het is een grote rijkdom om Zijn werk te mogen zien en ervaren. Contactpersoon: Géke Pen.

Gebedskring Noord

De gebedskring Noord komt wekelijks bij elkaar om te bidden en te danken voor personen, kerk en samenleving en God te prijzen en te danken voor Zijn goedheid en trouw. We beginnen de bijeenkomst met een schriftlezing of korte overdenking en het zingen van een lied. Daarna worden de gebedsonderwerpen besproken. Onderdeel van de gebeden zijn de gebedspunten zoals deze tweewekelijks staan vermeld in Dienstbetoon. Bovendien is er nadrukkelijk ruimte voor het aangeven van persoonlijke zorg en nood. Een hechte vertrouwensbasis is daarbij van groot belang. Aansluitend vindt een kringgebed plaats waarbij het een ieder vrijstaat om hardop mee te bidden. We besluiten de bijeenkomst met een danklied.

Twaalf broeders en zusters nemen geregeld deel aan het kringgebed, wekelijks op dinsdag 19.00-19.45 uur, meestal bij fam. Scheltens (De Bourbonstraat 9). Meer info: Coby Scheltens, Harry Veldman (e-mail: harry.veldman@wxs.nl)