Corona en Tabernakelkerk

  

Een virus waartegen niemand nog resistent is. Gaandeweg wordt duidelijk dat het bepaald iets anders is dan een ernstige griep en dat het ook Apeldoorn heeft bereikt. Eigenlijk is de belangrijkste zorg of de ziekenhuizen niet te vol worden.

Kerken zijn net zo vatbaar voor besmetting als andere plaatsen van ontmoeting. We zullen er dan ook zorgvuldig mee om moeten gaan en de adviezen van overheid en RIVM opvolgen. Dat betekent sinds gisteren (donderdag 12 maart 2020): “Bijeenkomsten met meer dan 100 personen worden in heel Nederland afgelast.” – en wel vooralsnog tot en met 31 maart.

Voor de kerkenraad spreekt vanzelf dat we ons loyaal aan deze maatregelen van de overheid houden. Als kerkenraad hebben we een aantal maatregelen genomen die we hieronder toelichten:

  1. Ochtenddiensten in heel kleine setting die we digitaal toegankelijk maken voor de hele gemeente
  2. Avonddiensten vervallen
  3. Jeugdclubs, catechese en toerustingsbijeenkomsten vervallen
  4. Voor kringbijeenkomsten en bijbelstudies geldt dat we aan de deelnemers zelf vragen te besluiten of deze doorgang vinden en in welke vorm
  5. Pastorale bezoeken beperken we zoveel als nodig en mogelijk
  6. Vergaderingen kunnen doorgang vinden, deelnemers met klachten blijven uiteraard thuis

Ochtenddiensten

Onze kerkdiensten op zondagmorgen in de huidige vorm vervallen gedurende de maand maart. We organiseren een kleinschalige dienst van Woord en Gebed in de Tabernakelkerk die we via internet voor iedereen toegankelijk maken. Iedere zondag is er een wijk die uitgenodigd wordt om aanwezig te zijn in deze dienst. Het maximaal aantal bezoekers is 25. We werken met een systeem van inschrijving, dat we later zullen toelichten. Naast de bezoekers is een aantal medewerkers aanwezig zoals uiteraard de predikant, muziekgroep, technici en kerkenraad. Nog voor de zondag hopen we u te laten weten hoe u de zondagse dienst toch kunt meemaken, zij het op afstand.

Avonddiensten

Alle avonddiensten komen te vervallen.

Jeugdwerk

Jeugdclubs en catechese komen te vervallen. Uitzondering hierop vormt de belijdeniscatechese; deze vindt gewoon doorgang vanaf 17 maart om 19 uur.

Toerustingsbijeenkomsten

Deze laten we vervallen.

Kringenwerk

Voor alle activiteiten in kleine kring vragen we aan de deelnemers om zelf te bepalen of deze doorgang vinden. Volg hierbij de adviezen van het RIVM op en blijf thuis als er sprake is van verkoudheidsklachten.

Pastoraal bezoek

Hoe moeilijk het ook voor ons is: we beperken pastorale bezoeken tot het hoogst noodzakelijke. Juist voor oudere gemeenteleden willen we voorkomen dat het virus overgedragen wordt. We vragen aan onze pastoraal medewerker en pastorale bezoekers om waar mogelijk telefonisch, via Skype en Facetime contact te hebben. Aan gemeenteleden vragen we om op alle andere mogelijke manier mee te leven met elkaar. Bijvoorbeeld door een telefoontje, een kaartje of andere digitale vorm van contact met elkaar.

Vergaderingen

Hiervoor geldt hetzelfde als bij het kringenwerk.

Gemeente zijn in bijzondere omstandigheden

Het bovenstaande betekent enorm veel voor ons gemeente zijn. Daar waar we als gemeente elkaar willen ontmoeten, gesprek voeren, elkaar opzoeken… moeten we nu wegen zoeken om op afstand met elkaar mee te leven en verbonden te blijven. We zijn gezegend met enorm veel digitale middelen om dat mogelijk te maken. Maar boven dat alles uit en door alles heen weten we dat onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde geschapen heeft. Dat is de diepste grond van ons vertrouwen en tegelijk is het nooit een excuus om minder zorgvuldig te zijn met onze eigen gezondheid en die van anderen. We denken in onze gebeden aan mensen die ziek zijn, aan mensen die angst kennen en zeker aan alle medewerkers in de zorg, op wie in deze tijd een bijzonder zwaar beroep wordt gedaan. Via de email, via de website en via de Scipio app hopen we u de komende weken te informeren over de manier waarop we in deze ongekende omstandigheden samen verder gaan.

Namens de kerkenraad

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Willem Smouter, predikant