Vertrouwenspersonen

Een kerkelijke gemeente hoort een veilige plek te zijn en veel mensen ervaren dat gelukkig ook zo. Toch is die veiligheid niet altijd vanzelfsprekend. Ook binnen kerkelijke relaties komt
misbruik of ander ongewenst gedrag voor.

Melding

Meldingen van en vragen over omgangsvormen, signalen van ongewenst gedrag of seksueel misbruik kunnen worden besproken met of worden gemeld aan de vertrouwenspersoon. Deze gesprekken zijn altijd vertrouwelijk en de inhoud ervan blijft tussen u/jou en de vertrouwenspersoon. Er zijn een paar uitzonderingen hierop: in bepaalde ernstige gevallen of dreigend gevaar is de vertrouwenspersoon verplicht om te handelen.
De taak en functie van een vertrouwens-persoon is om met de melder mee te denken en hem/haar te adviseren hoe om te gaan met wat er wordt gemeld. Wat zijn de mogelijkheden en de consequenties en wat is raadzaam om te doen of juist niet te doen. Voorop staat hierbij de veiligheid van de melder en diens insteek. Een melding kan gaan over wat jezelf is overkomen maar ook over signalen in je omgeving die je meemaakte en waar je zorgen over hebt.
De vertrouwenspersoon zoekt niet naar wat er echt is gebeurd en gaat ook niet bemiddelen, voorop staat dat de melder zich gehoord weet en dat er in overleg met de melder en eventueel samen verdere stappen worden ondernomen. Bij de vertrouwenspersoon kun je dus je verhaal kwijt in absolute geheimhouding en samen zullen we kijken wat er al dan niet aan acties kunnen worden ondernomen.

Vertrouwenspersonen in de Tabernakelkerk

In onze gemeente zijn twee Vertrouwenspersonen; Hilde Pol en Willem van der Maaten.
Er is bewust gekozen voor een vrouw en een man. Zij zijn benoemd door de Kerkenraad en
rapporteren elk jaar aan de Kerkenraad over hun werkzaamheden en of er trends zijn gesignaleerd binnen onze gemeente. Er wordt nooit inhoudelijk over casussen gerapporteerd, wel in aantallen meldingen en waar deze over gaan. Maar altijd zodanig dat deze niet herleidbaar zijn naar personen en/of functies.

De Nederlandse Gereformeerde Kerken en dus ook onze gemeente zijn aangesloten bij een landelijk Meldpunt seksueel misbruik in kerkelijke relaties. Hier kunnen ook meldingen en/of klachten worden gedaan. (Misbruik melden – Meldpunt Misbruik).
De Tabernakelkerk heeft in een handreiking onder meer een instructie interne  vertrouwenspersoon opgesteld. (Handreiking: Vertrouwenspersoon)

Hilde Pol-Beumer
06-14711475 / stuur een mail naar Hilde

Willem van der Maaten
06-23224555 / stuur een mail naar Willem