Dertigers

De doelgroep

We hebben in onze gemeente op dit moment ruim 150 leden in de leeftijd 30 tot en met 39
jaar, de zogenaamde dertigers. Voor deze specifieke doelgroep hebben we een nieuw
initiatief ontplooid: ‘Dertigers’. Waarom? Omdat we het ten eerste zelf leuk vinden. Maar
vooral omdat we geloven dat onze gemeente dit nodig heeft.

Aanleiding

Wij zien in onze gemeente een grote groep (nieuwe) dertigers. Persoonlijk vinden wij het
binnen onze grote gemeente lastig om hen te vinden, te ontmoeten en nieuwe contacten op
te bouwen. Wij zouden dit wel graag willen. Wij hebben behoefte aan christelijke vrienden
met wie wij samen kunnen optrekken en groeien in geloof. Broers en zussen met wie we in voor- en tegenspoed het leven delen. Wij hebben dat nodig voor ons geloofsleven. We horen dat meerdere dertigers dit probleem én verlangen kennen. Daarom is het – denken we – nodig om deze ontmoeting te faciliteren. Zodat we vriendschappen kunnen opbouwen met elkaar en samen kunnen groeien in geloof, tot opbouw van de gemeente.
Tevens zien we dit verlangen bevestigd in de onderzoeken en documenten die de afgelopen
2 jaar zijn uitgevoerd en geschreven binnen de gemeente.

Uit het onderzoek van de werkgroep Visie en Verlangen kwam naar voren dat er binnen
deze leeftijdsgroep behoefte is aan:
– meer contact met leeftijdsgenoten;
– meer beleving in de diensten;
– meer aandacht voor het werk van de Heilige Geest;
– het stimuleren van discipelschap en missionair kerk-zijn.

Er is een verlangen naar gemeenschap:
– elkaar kennen, zien en gezien worden;
– betrokkenheid, eenheid en onderlinge verbondenheid met elkaar;
– een plek waar iedereen welkom is, je jezelf mag zijn, waar ruimte is om samen te groeien in geloof, God te aanbidden en Hem te dienen.

Het Verlangendocument beschrijft tevens het verlangen naar:
– het échte contact en geloofsgesprek;
– het inspireren en bemoedigen van elkaar door persoonlijke verhalen en
getuigenissen;
– om geïnspireerd te worden om te blijven getuigen van Gods liefde in ons leven.

Kijken we naar de Opgaven van het kerkelijk team dan zien we de behoefte aan:
– goede prediking en onderwijs (opgave 1);
– toerusting van gemeenteleden (opgave 2);
– verbinding met elkaar (opgave 4).

Wij willen met Dertigers inspelen op deze behoeften, verlangens en opgaven, en ruimte
bieden aan al deze aspecten. Dit willen we doen door het organiseren van ‘Dertigers’
avonden.

Missie

Dertigers uit de NGK Apeldoorn (Tabernakelkerk) verbinden, toerusten en helpen groeien in
het volgen van Jezus.

Visie

‘Dertigers’ wil christenen tussen de 30 en 40 jaar verbinden, toerusten en helpen groeien in
het volgen van Jezus door het organiseren van avonden waarin:
• er bijbels onderwijs is van interessante sprekers;
• er brede ruimte is voor aanbidding; en
• ontmoeting, verbinding en geloofsgesprekken worden gefaciliteerd.

Doelen

1. God groot maken en geraakt worden door wie Jezus is
2. Inspireren en aanmoedigen om Jezus in heel het leven te volgen en te dienen
3. Versterken van de verbondenheid tussen dertigers onderling

Praktische uitwerking

We starten met enkele avonden per jaar (3 à 4). De avonden vinden plaatsen in de grote
benedenzaal van de Tabernakelkerk, waar we een veilige, gezellige en ontspannen setting
willen creëren. De avonden hebben een vast programma met aanbidding, een spreker en
een borrel. We willen inzetten op een grote diversiteit aan (aansprekende) sprekers, waarbij
te denken valt aan (bekende) christelijke sprekers (uit allerlei denominaties), christenpolitici
of christenen met kennis van specifieke onderwerpen. Voor de muziek zoeken we
samenwerking met de muziekgroepen uit onze gemeente.
De focus ligt op dertigers en we wij hopen en bidden dat de avonden hen zullen sterken in
discipelschap. Wij hopen en verwachten tevens dat de geestelijke groei van deze doelgroep
zal leiden tot opbouw van de gehele gemeente.
Wij willen de gaven en talenten van onze dertigers inzetten bij het organiseren of
ondersteunen van deze avonden.

Globale opzet van een ‘Dertigers’ avond:

19:45 Ontvangst koffie/thee
20:00 Welkom & gebed + Aanbiddingsblok met band en zang
20:45 Spreker + Q&A / gebed / getuigenissen / in groepjes e.d.
21:45 Slotliederen + ministry
22:00 Borrel en ontmoeting