Redactie Dienstbetoon

dienstbetoonHet doel van het kerkblad “Dienstbetoon” is dienstbaarheid betonen aan de Nederlands Gereformeerde kerk van Apeldoorn. Ons kerkblad wordt daarom gemaakt voor en door de gemeenteleden van de Tabernakelkerk en eens per drie weken verspreid aan alle gemeenteleden.

Tot plaatsing van een artikel, verslag of bericht kan worden overgegaan als:

 • de inhoud dient tot opbouw en versterking van het gemeenteleven en als
 • het voor één of meerdere categorie(en) binnen de gemeente interessant is.

Hierbij geldt dat de inbreng van de gemeente op prijs wordt gesteld.

Om bovenstaande te waarborgen zijn de volgende criteria geformuleerd:

 1. Het artikel dient positief opbouwend te zijn. Artikelen die aanleiding geven tot discussie worden vermeden. Hiervoor is het kerkblad niet het medium.
 2. De onder 1 genoemde beperking geldt niet voor artikelen van de kerkenraad die mogelijk juist bedoeld zijn om een onderwerp ter discussie te stellen.
 3. Artikelen, aankondigingen, handtekeningenlijsten die in het algemeen niet direct op het gemeenteleven betrekking hebben, worden onder de rubriek ‘Op de leesplank’ vermeld, zodat deze voor belangstellenden op zondag te raadplegen zijn.
 4. Artikelen worden niet meerdere keren achtereen geplaatst. Wel kan er een korte verwijzing geplaatst worden naar het eerste artikel.
 5. Van elke artikel of mededeling dient bekend te zijn wie de auteur is. Ongetekende berichten worden niet geplaatst.
 6. Familieberichten, zoals geboorte- en huwelijkskaarten, worden alleen geplaatst als in de rubriek Meeleven hieraan aandacht geschonken wordt. Deze worden verzonden aan de scriba van de Tabernakelkerk.
 7. De artikelen worden tijdig ingeleverd: dit is voor donderdagmorgen 9 uur van de week van inleveren. Als de inlevertijd overschreden is, en het is toch van belang dat het artikel tijdig geplaatst wordt, dient er telefonisch contact opgenomen te worden met de redactie (zie Dienstbetoon) .

De artikelen, berichtjes worden als volgt ingeleverd:

 • Een artikel, een verslag behoort kort en krachtig, prettig leesbaar en begrijpelijk te zijn. Max. 350 m- 500 woorden.
 • Het artikel wordt aangeleverd in een tekstbestand: Word. Geen pdf-bestanden.
 • Als er een foto of logo bij het artikel geplaatst dient te worden, dit er graag apart bij sturen als bestand (bv JPG).
 • Een flyer in JPG kan alleen worden geplaatst als het op een A5 pagina past. Dit in verband met het formaat waarin Dienstbetoon verschijnt.

Samenstelling redactie