Kerkenraad

De kerkenraad is de vergadering waarvan alle ambtsdragers in de gemeente deel uitmaken.  Verderop op de pagina vindt u wie het zijn: de leden van het Breed Moderamen, het Smal Moderamen, de wijkouderlingen en de diakenen.

Breed Moderamen Kerkenraad

Het BMK is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het werk van het BMK delen we op in een aantal werkvelden. Elk werkveld heeft een vertegenwoordiger in het BMK.

Naam
Ambt
Functie
Taakveld
Maikel de Kreekpredikantkerkdiensten
Jaco BloklandouderlingVz KRbeheer
Jeroen van der VeenouderlingVz KRbeheer
Nelleke Odink-scriba
Wim van IeperendiakenVz-diaconiediaconie
Evert-Jan Penouderlinggemeentewerk
Wouter Kamphuisouderlingjeugdwerk
Arieke van Dijk ouderlingpastoraat

Smal Moderamen kerkenraad

Het SMK bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter, predikant, scriba en ouderling gemeentewerk.

Naam
Ambt
Functie
Maikel de Kreekpredikant
Jaco BloklandouderlingVz KR
Jeroen van der VeenouderlingVz KR
Nelleke Odink-scriba

Pastoraal overleg

Het pastoraal overleg is de vergadering waarin de wijkouderlingen samen met de predikant zaken van pastorale aard bespreken.

Naam
Functie
Aftredend
Mathijs KorenhofVz WT-Ma2027
Marta VeldmanVz WT-N2027
Henriette van der WalVz WT-O2025
Gea BouterseVz WT-Mi2025
Annemieke PoolmanVz WT-W2027
Sander SteenbergenVz WT-W2027
Jeannet HekertVz WT-Z2024
Peter HagenVz WT-J2025

Diaconaal overleg

Diakenen vergaderen apart over zaken van diaconale aard.

Naam
Functie
Aftredend
Marcel Timmerman2026
Harry PrinsenPenningm.2027
-
Iwan Mensink2025
Peter Christian2027
Hester Hupkens2027
Gera Kloeten2027

Werkend in de Tabernakelkerk

Naam
Functie
Maikel de Kreekpredikant
Maaike Messelinkpastoraal werker
Myrthe Ebbersmuziekcoödinator

Wijkteam

Elk wijkteam komt eens per maand bij elkaar. Een of meerdere keren per jaar zijn ook de kringcoördinatoren, de pastoraal bezoekers en de leden van zusterkring aanwezig op de wijkteamvergadering.