Kerkenraad

De kerkenraad is de vergadering waarvan alle ambtsdragers in de gemeente deel uitmaken. Op de foto ziet u de hele groep, voor zover aanwezig op het startweekend in september. Verderop op de pagina vindt u wie het zijn: de leden van het Breed Moderamen, de wijkouderlingen en de diakenen.

Breed Moderamen Kerkenraad

Het BMK is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het werk van het BMK delen we op in een aantal werkvelden. Elk werkveld heeft een vertegenwoordiger in het BMK.

Naam
Ambt
Functie
Taakveld
Willem Smouter predikantkerkdiensten
Janine van DrieënhuizenouderlingVz KRbeheer
Nelleke Odinkscriba
Wim van IeperendiakenVz-diaconiediaconie
Thea Berendsouderlinggemeentewerk
Wouter Kamphuisouderlingjeugdwerk
Arieke van Dijk ouderlingpastoraat

Smal Moderamen kerkenraad

Het SMK bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter, predikant, scriba en ouderling gemeentewerk.

Naam
Ambt
Functie
Willem Smouter predikant
Janine van DrieënhuizenouderlingVz KR
Nelleke Odinkscriba
Thea Berendsouderling

Pastoraal overleg

Het pastoraal overleg is de vergadering waarin de wijkouderlingen samen met de predikant zaken van pastorale aard bespreken.

Naam
Functie
Aftredend
Inge SalomonsVz WT-Ma2023
Pieter van HeldenVz WT-N2023
Henriette van der WalVz WT-O2025
Gea BouterseVz WT-Mi2025
VacantVz WT-W
Jeannet HuizingVz WT-Z2024
Peter HagenVz WT-J2025

Diaconaal overleg

Diakenen vergaderen apart over zaken van diaconale aard.

Naam
Functie
Aftredend
Marcel Timmerman2026
Maarten Maris2024
Iwan Mensink2025
Bart Renkema2023
Martijn Kompanje2023
Marian Bos2023
Mariek van der Veen2025

Werkend in de Tabernakelkerk

Naam
Functie
vacantpredikant
Jan van Raaltepastoraal werker
Steven Fabermuziekcoödinator

Wijkteam

Elk wijkteam komt eens per maand bij elkaar. Een of meerdere keren per jaar zijn ook de kringcoördinatoren, de pastoraal bezoekers en de leden van zusterkring aanwezig op de wijkteamvergadering.