Kerkenraad

De kerkenraad is de vergadering waarvan alle ambtsdragers in de gemeente deel uitmaken. Op de foto ziet u de hele groep, voor zover aanwezig op het startweekend in september. Verderop op de pagina vindt u wie het zijn: de leden van het Breed Moderamen, de wijkouderlingen en de diakenen.

Breed Moderamen Kerkenraad

Het BMK is belast met het dagelijks bestuur van de gemeente. Het werk van het BMK delen we op in een aantal werkvelden. Elk werkveld heeft een vertegenwoordiger in het BMK.

Smal Moderamen kerkenraad

Het SMK bereidt de vergaderingen voor en bestaat uit voorzitter, predikant, scriba en ouderling gemeentewerk.

Pastoraal overleg

Het pastoraal overleg is de vergadering waarin de wijkouderlingen samen met de predikant zaken van pastorale aard bespreken.


Diaconaal overleg

Diakenen vergaderen apart over zaken van diaconale aard.

Werkend in de Tabernakelkerk

Wijkteam

Elk wijkteam komt eens per maand bij elkaar. Een of meerdere keren per jaar zijn ook de kringcoördinatoren, de pastoraal bezoekers en de leden van zusterkring aanwezig op de wijkteamvergadering.