Diaconie in de Tabernakelkerk

DIENEN, DELEN, DOEN

De woorden dienen, delen en doen geven kernachtig weer waar het om draait bij diaconaat. Ze zijn kenmerkend voor elke christen. Zo zijn we herkenbaar als volgelingen van Christus en eren we God.

Bij diaconaat ligt de focus op het helpen van de naaste in nood. Denk daarbij aan mensen die door ziekte of handicap in een isolement raken; in de klem raken door armoede of schulden, in maatschappelijk opzicht het hoofd niet meer boven water kunnen houden; dak- of thuisloos zijn, mede als gevolg van het verhardende politieke en maatschappelijke klimaat; of die bij het ouder worden merken dat hun kringetje steeds kleiner wordt.

WAT DOET DE DIACONIE?

Als diaconie werken we aan een gemeenschap die ook vandaag bekend staat als barmhartig, offervaardig en gastvrij. Dat kunnen we nooit alleen. Daarbij bent u, ben jij ook nodig! De diaconie ziet het als haar taak om het dienen, delen en doen te bevorderen. Wij proberen dat als diakenen eerst zelf waar te maken, maar wij willen ook de gemeente daartoe opwekken. Dat begint bij het omzien naar elkaar in de gemeente. Willen wij de nood van de ander echt zien en durven wij omgekeerd ook hulp te vragen? Tegelijk is de gemeente bedoeld als een oefenplaats voor hoe je in de wereld staat. Het jaarthema “kerk met beide benen in de buurt” is daar een voorbeeld van.

WAT KUN JIJ DOEN?

Wij willen graag dat omzien naar de naaste iets van de hele gemeente is. U en jij kunt daarbij op verschillende manieren zelf actief zijn, bijvoorbeeld door het:

  • bezoeken van zieken, eenzamen en ouderen.
  • in je eigen buurt iets laten zien van Gods Koninkrijk door er te zijn of hulp te bieden.
  • geven van allerlei praktische hulp.
  • helpen als vrijwilliger bij het werk van de voedselbank.
  • meedoen als groeigroep of wijk met Present-klussen.

Vraag je diaken naar meer mogelijkheden.

In onze gemeente werken we met diaconale wijkteams.
Het diaconaal wijkteam heeft als doel er voor te zorgen dat er binnen de wijk naar elkaar omgezien wordt, dat er verbinding optreedt tussen de gemeenteleden binnen een bepaald geografisch gebied en dat gemeenteleden, waar nodig en mogelijk, in sociaal, maatschappelijk en materieel opzicht ondersteund worden. Het diaconaal wijkteam doet dit in gezamenlijkheid, iedere medewerker met een eigen taak, die wel te onderscheiden, maar niet te scheiden is van de gezamenlijke taak en verantwoordelijkheid.

Samenstelling diaconaal wijkteam

Het diaconale wijkteam bestaat uit:

  • De wijkdiaken ( aansturing )
  • Medewerkers diaconaal team met verschillende taakgebieden.

Per wijk kan de verdeling van de taken verschillen

Onderstaande diaken is jullie aanspreekpunt per wijk:

Contact kan via diaconie@tabernakelkerk.nl of per telefoon rechtstreeks met de diakenen dit nummer vindt u in de gemeentegids.

Namens de diakenen,

Johan Lammers
Voorzitter Diaconie