Jeugdpastoraat

Vaak wordt bij de term pastoraat gedacht aan diepe, inhoudelijke gesprekken over
geloof en leven. Dit is niet helemaal waar. Pastoraat begint bij het omzien naar
elkaar. Hiervoor liggen de beste kansen in het jeugdwerk zelf!

Onderling pastoraat

Omzien naar elkaar omvat gesprekken over alledaagse dingen, interesse tonen en
meeleven met jongeren. Omzien naar elkaar, wordt gedaan door de jeugdleiders en
de jongeren zelf. Iedere tiener krijgt en geeft dit dus.
Om de jongeren te helpen elkaar te ontmoeten en zich aan elkaar te verbinden
worden er activiteiten georganiseerd. Ons jeugdwerk is dus meer dan activiteiten. We
willen graag vriendschappen zien groeien. Om dat te ondersteunen werken we ook
met vaste groepen en vaste leiders. Zo kan onderling een band opgebouwd worden.
De leiders zijn belangrijke voorbeeldfiguren en kunnen van grote waarde zijn door
het opbouwen van een band met de jongeren. Om alle jongeren goed in beeld te
kunnen houden verdelen we de jongeren in kleine groepjes met een vaste leider. Als
de relatie verbroken wordt door bijvoorbeeld verhuizing of het overgaan naar een
andere gemeente wordt er gezorgd voor een goede overdracht naar de jeugdleider
van de andere gemeente. Het is aan de leider en de jongere of ze nog contact blijven
houden. Als een leider besluit te stoppen binnen de gestelde termijn is het belangrijk
dat er gekeken wordt welke verbindingen er met jongeren zijn en wat daarin nodig is
voor het welbevinden van de jongeren. We vinden het belangrijk dat er een goede
uitwisseling is tussen de verschillende onderdelen van het jeugdwerk en
jeugdleiders. Zodat direct duidelijk is wie er wel en niet deelneemt en hoe het met de
jongeren gaat. Wanneer het even niet zo goed met iemand gaat, hopen we dat snel
op te pikken.

Basispastoraat

In het jeugdwerk verschilt het basispastoraat van het volwassenpastoraat. Het
basispastoraat wordt in het jeugdwerk namelijk vormgegeven door de jeugdleiders.
Die hebben zicht op welke jongere aangehaakt is bij het jeugdwerk en daar liggen de
beste mogelijkheden voor relatie.  Basispastoraat betekent dan ook dat de
jeugdleider omziet naar de jongeren die wel op de lijst staan maar niet naar de
jeugdwerkactiviteiten komen. Dit doet hij door als een jongere gemist wordt bij een
activiteit de jongere te bellen om aan te geven dat de jongere gemist wordt, zonder
deze jongere zijn we immers niet compleet. Jeugdleiders worden jaarlijks toegerust
om bewust en bekwaam te worden voor het basispastoraat.
Mocht na verschillende keren contact zoeken door de jeugdleider de jongere nog
steeds niet komen neemt de jeugdleider contact op met de ouderling jeugdpastoraat.
De jeugdouderling neemt dan contact op met de pastoraal ouderling van de ouders
om te checken of de ouders wel in beeld zijn. Mocht dit zo zijn kan in samenspraak
met de wijkouderling contact opgenomen worden met de ouders door iemand van
het jeugdpastoraal team. Mochten ouders ook niet in beeld zijn dan is er meer dan
alleen aandacht voor de jongere nodig en moet er in overleg met de wijkouderling
gekeken worden hoe hiermee omgegaan wordt.

Pastorale zorg

Als je jongeren kent, weet je ook wanneer het even niet zo goed met ze gaat. En in
sommige gevallen is er dan iets meer nodig dan alleen een klap op de schouder of
vragen hoe de toetsweek is gegaan. Dan zijn er misschien wel persoonlijke
gesprekken, soms geestelijk van aard, gericht op een hulpvraag nodig. Deze vorm
van pastoraat noemen wij pastorale zorg en komt meestal voort uit het omzien naar
elkaar.
Pastorale zorg wordt in eerste instantie ingevuld door jeugdleiders die daarbij
ondersteund worden door het jeugdpastoraal team. Het aanspreekpunt voor het
jeugdpastoraal team is de jeugdouderling pastoraat. Jeugdleiders worden hier
bewust en bekwaam voor gemaakt door de toerusting die het jeugdwerk hiervoor
gaat aanbieden.
De ene leider kan op pastoraal vlak meer voor een jongere betekenen dan de ander.
Als de leider, in overleg met het jeugdpastoraal team, in het contact met een tiener
merkt dat het zijn gaven of capaciteiten te boven gaat, kan ervoor gekozen worden
dat het jeugdpastoraal team ingeschakeld wordt. Voor de één is dit eerder dan voor
de ander. Het jeugdpastoraal team biedt ondersteuning en zorgt voor de verbinding
tussen omzien naar elkaar en pastorale zorg en zal als dat nodig is doorverwijzen
naar de professionele hulpverlening.

Crisispastoraat

Wanneer jongeren professionele zorg nodig hebben willen we ook daarin naast onze
jongeren staan en met ze meelopen tijdens een traject. Wanneer crisispastoraat
ingeschakeld moet worden kan door ouders en/of jongere een aanmelding bij de
ouderling jeugdpastoraat gedaan worden. Die zal overleggen met het
crisispastoraatteam wie hierbij ingezet gaat worden.
Ten alle tijde worden hierin de privacyregels gevolgd. Dat betekent dat als ouders
van een jongere van 12-16 jaar contact opnemen met het jeugdpastoraat altijd
gevraagd wordt of hun jongere toestemming heeft gegeven voor het delen van
privacygevoelige informatie. Is dat niet het geval dan kan het contact niet voortgezet
worden.
Als anderzijds een jongere van 12-16 jaar zich meldt bij de ouderling zal altijd
gevraagd worden of ouders op de hoogte zijn van het feit dat de jongere contact legt.
Als dit niet het geval is wordt besproken met de jongere om ouders wel op de hoogte
te brengen of waar de weerstand zit om dit niet te doen en hoe de jongere daarin
geholpen kan worden.
Vanaf 16 jaar gaan jongeren zelf over hun eigen informatie. Ook daarin is het nodig
dat als ouders contact zoeken dat jongeren zelf ook toestemming hebben gegeven
voor het delen van de informatie met de ouderling jeugdpastoraat.
Het crisispastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling
jeugdpastoraat.

Het jeugdpastoraat is te bereiken via jeugdpastoraat@tabernakelkerk.nl