Jeugdpastoraat

Onderling pastoraat

Omzien naar elkaar omvat gesprekken over alledaagse dingen, interesse tonen en meeleven met jongeren. Omzien naar elkaar, wordt gedaan door de jeugdleiders en de jongeren zelf. Iedere tiener krijgt en geeft dit dus. Om de jongeren te helpen elkaar te ontmoeten en zich aan elkaar te verbinden worden er activiteiten georganiseerd. Ons jeugdwerk is dus meer dan activiteiten. We willen graag vriendschappen zien groeien. Om dat te ondersteunen werken we ook met vaste groepen en vaste leiders. Zo kan onderling een band opgebouwd worden. De leiders zijn belangrijke voorbeeldfiguren en kunnen van grote waarde zijn door het opbouwen van een band met de jongeren. Om alle jongeren goed in beeld te kunnen houden verdelen we de jongeren in kleine groepjes met een vaste leider.

Basispastoraat

In het jeugdwerk verschilt het basispastoraat van het volwassenpastoraat. Het basispastoraat wordt in het jeugdwerk namelijk vormgegeven door de jeugdleiders. Die hebben zicht op welke jongere aangehaakt is bij het jeugdwerk en daar liggen de beste mogelijkheden voor relatie.  Basispastoraat betekent dan ook dat de jeugdleider omziet naar de jongeren die wel op de lijst staan maar niet naar de jeugdwerkactiviteiten komen. Dit doet hij door als een jongere gemist wordt bij een activiteit de jongere te bellen om aan te geven dat de jongere gemist wordt, zonder deze jongere zijn we immers niet compleet. Jeugdleiders worden jaarlijks toegerust om bewust en bekwaam te worden voor het basispastoraat. 

Pastorale zorg

Als je jongeren kent, weet je ook wanneer het even niet zo goed met ze gaat. En in sommige gevallen is er dan iets meer nodig dan alleen een klap op de schouder of vragen hoe de toetsweek is gegaan. Dan zijn er misschien wel persoonlijke gesprekken, soms geestelijk van aard, gericht op een hulpvraag nodig. Deze vorm van pastoraat noemen wij pastorale zorg en komt meestal voort uit het omzien naar elkaar.

De ene leider kan op pastoraal vlak meer voor een jongere betekenen dan de ander. Als de leider, in overleg met het jeugdpastoraal team, in het contact met een tiener merkt dat het zijn gaven of capaciteiten te boven gaat, kan ervoor gekozen worden dat het jeugdpastoraal team ingeschakeld wordt. Voor de één is dit eerder dan voor de ander. Het jeugdpastoraal team biedt ondersteuning en zorgt voor de verbinding tussen omzien naar elkaar en pastorale zorg en zal als dat nodig is doorverwijzen naar de professionele hulpverlening. 

Pastorale zorg valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling jeugdpastoraat

Crisispastoraat

Wanneer jongeren professionele zorg nodig hebben willen we ook daarin naast onze jongeren staan en met ze meelopen tijdens een traject. Wanneer crisispastoraat ingeschakeld moet worden kan door ouders en/of jongere een aanmelding bij de ouderling jeugdpastoraat gedaan worden. Die zal overleggen met het crisispastoraatteam wie hierbij ingezet gaat worden.

Het crisispastoraat valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling jeugdpastoraat.

Jeugdpastoraal team

De zorgvragen die bij het jeugdpastoraal team terecht komen, vragen naast liefde voor God en jongeren ook om kennis van problematieken en hulpverlenende instanties. Daarnaast is er goede afstemming met het pastoraal overleg nodig. 

Het eerste en belangrijkste doel van het jeugdpastoraal team dat ongeveer uit 4 á 5 leden zal bestaan is de jeugdleiders zo goed mogelijk te ondersteunen in het vormgeven van basispastoraat en er te zijn voor jongeren die dat nodig hebben. 

Het jeugdpastoraal team valt onder de verantwoordelijkheid van de ouderling jeugdpastoraat.

Contact met het jeugdpastoraat kan via de ouderling jeugdpastoraat en is te bereiken via de mail.