Wie ben jij?

Hieronder lees je hoe het in zijn werk gaat bij lid worden, lid blijven en als lid afscheid nemen. Uitgangspunt is dat de kerk het lichaam van Christus is en dat we dus graag aanvaarden wie door geloof bij Hem horen.

Iedereen is welkom

In meerdere opzichten is iedereen welkom in de Tabernakelkerk. In de eerste plaats zijn de kerkdiensten gewoon voor iedereen toegankelijk, ongeacht geloof of levensovertuiging. Misschien wil je gewoon eens meemaken hoe dat bij ons gaat op zondag  – dan kun je om 10.00 of om 18.30 uur vrijblijvend komen kijken aan de Waalstraat te Apeldoorn, of je kunt de de dienst volgen in geluid en beeld via internet.

Maar ook als je meer betrokken wilt raken zonder nog lid te zijn, dan ben je welkom bij activiteiten voor de jeugd, bij Bijbelkringen door de week en bij ontmoetingen voor ouderen. In de kerk vind je altijd mensen die je verder kunnen helpen of je neemt contact op met een van onze medewerkers.

Tenslotte, als je overweegt om lid te worden van de Tabernakelkerk dan kun je hieronder lezen hoe dat bij ons werkt.

Je oriënteren

Geloven doe je bij voorkeur niet in je eentje, net zo min als sporten. Uiteindelijk wil je dan ook bij een kerk of gemeente horen. Wij adviseren om je eerst goed te oriënteren zodat je weet waar je lid van wilt worden, maar daarna ook bewust een keus te maken. Zeker als je kinderen hebt, is geregelde gang naar dezelfde kerk belangrijk.

Voordat je een keuze hebt gemaakt ben je al welkom in de diensten, voor kinderen is er een eigen programma. Zes keer per jaar vieren we het Avondmaal in onze kerk. Ieder die de Heer Jezus heeft aangenomen als zijn Heer en verlosser en die ook in eigen kerk het Avondmaal mag vieren, is bij ons welkom aan de tafel waaraan Jezus Christus de hemelse gastheer is. Wij kennen een ‘gaande viering’, waarbij de deelnemers het podium op komen, brood en wijn ontvangen en tijd kunnen nemen aan de voet van het kruis.

Lid worden

Overweeg je om lid te worden van onze gemeente, neem dan contact op met de scriba  – dat is de secretaris van de kerk.

Afhankelijk van je persoonlijke situatie gaat het dan als volgt:

  • Was je nog niet bij een kerk, dan spreken we graag met je over de betekenis van het geloof, en we zoeken mensen die je daarmee verder kunnen helpen zodat je uiteindelijk bewust lid kunt worden.
  • Kom je van een NGK of CGK of GKv in een andere plaats, dan kun je de attestatie inleveren bij de scriba, voorzien van een digitale foto in verband met het voorstellen. Daarna volgt bezoek van predikant en/of ouderling.
  • Kom je over van onze kerkelijke buren (CGK of GKv) in Apeldoorn dan krijg je eerst bezoek van de predikant en/of van de wijkouderling, die ook je toestemming vragen om er met je vorige kerk over te spreken. Wanneer we overtuigd zijn dat de overstap transparant en verantwoord is, kun je de attestatie inleveren bij de scriba, voorzien van een digitale foto in verband met het voorstellen.
  • Kom je van een andere kerk of gemeente, hier of elders, dan hebben we ook een gesprek met je over de stap die je wilt nemen en dan vragen we of je er zelf met de leiding van je vorige gemeente over gesproken hebt; we willen misverstanden voorkomen. Wanneer predikant en wijkouderling overtuigd zijn dat de overstap verantwoord is, kun je eventuele kerkelijke papieren inleveren bij de scriba, voorzien van een digitale foto in verband met het voorstellen.

Onze gemeente telt doopleden en belijdende leden. Bij ons worden kinderen van gelovigen als baby gedoopt. Als ze bij het opgroeien zelf willen stáán voor het geloof, dan doen ze belijdenis en vieren daarna ook het Avondmaal mee.

Wij ontvangen leden uit kerken met een ander gebruik graag in ons midden. We erkennen de doop en belijdenis van andere christelijke kerken en we aanvaarden hun volwassendoop als een vorm van belijdenis doen. Voorwaarde is wel dat je accepteert dat onze gemeente met overtuiging kinderen laat dopen.

Wij kennen ook de mogelijkheid van gastlidmaatschap. Dat is bedoeld voor wanneer je intensiever wilt meeleven in onze gemeente, maar toch verbonden wilt blijven met de gemeente waar je vandaan komt.

Lid zijn en blijven

Als we het over “leden van de kerk” hebben dan denken we vooral aan het beeld van de kerk als lichaam van Christus (Paulus in Efeziërs 4: 15 en 16). We zijn allemaal deel van dat ene lichaam, we ontlenen onze samenhang aan Hem als het hoofd en we mogen elkaar opbouwen door de liefde. Leden zijn dus de levende delen van het lichaam van Christus.

Kleine gemeenschap

Deze kerk is best groot en we adviseren om voor jezelf een kleine gemeenschap in de grote kerk te vinden. Misschien doordat je meewerkt voor de jeugd, misschien door deelname een Bijbelkring, of door op een andere manier actief te zijn in de gemeente.

Gaven en talenten

De kerk drijft op het werk van heel veel vrijwilligers en als je lid bent zul je merken dat daar een beroep op gedaan wordt. Je kunt ook zelf actief zoeken naar wat bij jouw gaven en talenten past. En tegelijk hoeft er niets: je kunt ook een levensfase hebben waarin je alleen maar wilt of kunt ontvangen en meer niet.

Vrijwillige bijdragen

Aan kerkelijk leven zijn ook kosten verbonden, ongeveer € 300,- per persoon per jaar, kinderen meegerekend. We vragen ieder om daar een vaste vrijwillige bijdrage naar draagkracht voor te geven. Daarnaast collecteren we ook voor andere doelen.

Afscheid nemen

Er kunnen verschillende redenen zijn om afscheid van elkaar te nemen.

Bij verhuizing vragen we je om de scriba te informeren, ook over de kerk waar je je wilt gaan aansluiten. Is dat een kerk waarmee wij contact oefenen (NGK, CGK en GKv) dan krijg je een attestatie mee, dat is een verzoek om de pastorale zorg over te nemen. Die attestatie lever je zelf in bij je nieuwe gemeente. Als je je bij een kerk aansluit waar wij geen contact mee hebben, dan krijg je een verklaring van kerkelijke gegevens mee.

Als je om andere redenen dan verhuizing afscheid wilt nemen, dan vragen we je ook om de scriba te informeren. Zo nodig hebben we dan nog een gesprek: wil je naar een andere kerk, wil je helemaal met de kerk breken of speelt er nog iets anders? Maar uiteraard beslis je zelf.

Als je voor ons onbereikbaar bent geworden door verhuizing zonder adreswijziging of omdat je zelf geen enkel contact meer wilt, dan beslist het Pastoraal Overleg in alle zorgvuldigheid hoe daarmee om te gaan.