Tieners

Connect

Het tienerwerk van de Tabernakelkerk heet vanaf september 2023: ‘Connect’.

Om de kernwaardes te kunnen waarborgen in het tienerwerk worden club en catechisatie samengevoegd zonder daarbij de inhoud en/of de ontspanning te verliezen. 

Naast inhoudelijke Connect avonden (ondersteund met de methode Reflect) zijn er Connect missionaire/diaconale avonden, jeugddiensten en events. Elk onderdeel van Connect heeft een coördinator die verantwoordelijk is voor de organisatie en planning en een team van jeugdleiders.

Connect is voor tieners van klas 1 tot en met klas 5 van de middelbare school. Omdat het gaat om een hele grote groep delen we deze groep in tweeën:

  • Tieners die in klas 1 en 2 van de middelbare school zitten komen op vrijdagavond bij elkaar 
  • Tieners die van klas 3, 4 en 5 op zondagavond

Connect Jaarkalender

Elk jaar maakt de coördinator bovenbouw een Connect-jaarkalender waarin de verschillende Connect-onderdelen in overleg met de verschillende commissies ingepland zullen worden. Deze data worden persoonlijk gecommuniceerd naar de tieners en ouders en tevens gedeeld via Dienstbetoon.

Connect-avonden

Tijdens de inhoudelijke avonden zullen de tieners na een plenair gedeelte onderdeel worden van een kleine groep 6 tot 12 tieners en 2-3 vaste jeugdleiders die meegroeien met de groep. Hiermee wordt het risico dat we tieners “kwijtraken” tussen verschillende activiteiten voorkomen. Ook tieners die niet (meer) komen vallen in een groepje waar de jeugdleider zicht op blijft houden. Daarmee blijven ze beter in beeld. Op deze manier borgen we de kernwaardes alle jongeren zien en kennen en de kernwaarde ruimte voelen voor vragen/je thuis voelen/veiligheid in het tienerwerk.

Methode

Tijdens de Connect-reflect-avonden gebruiken we de methode Reflect van Marc Stoorvogel. 

Reflect biedt een heldere structuur, eigentijds materiaal dat aansluit bij de leefwereld van tieners en biedt een goede balans tussen Bijbelse inhoud en ontspanning. Dit is terug te zien in de opbouw van het Reflect-programma:

  • Kom binnen: Introduceren van het thema door middel van een spel.
  • Kijk omhoog: Richten op God door samen naar een vlog te kijken en de Bijbel te lezen.
  • Ga verder: Betrekken van Gods woord op het dagelijks leven van tieners door talksheets en andere creatieve werkvormen.
  • Stap uit: De les in de praktijk brengen tijdens de jeugdavond of daarna.

Hiermee borgen we de kernwaarden “De Bijbel (de woorden van Jezus) als uitgangspunt” en “Aansluiten bij de leefwereld van jongeren”. Ook geeft de opbouw van het programma invulling aan de kernwaarde “Ruimte voelen voor vragen”.

Vrijwilligers

Een vast team dat 2-3x per maand leiding geeft. De richtlijn is één jeugdleider op 5 kinderen te hanteren  


Klas 1-2 | vrijdagavond

Coördinatoren klas 1 en 2 middelbare school: Bas en Evelien van den Brink

Tijdstip: om de week op vrijdagavond, gemiddeld twee tot drie keer per maand. 

Locatie: in de kerk


Klas 3-5 | zondagavond

Coördinatoren klas 3,4,5 middelbare school: Annette Houtman en Pepijn de Hoop

Tijdstip: om de week op zondagavond, gemiddeld twee tot drie keer per maand

Locatie: in de kerk


Connect Jeugddiensten

Tienerdiensten zijn ook een onderdeel van Connect. Tieners komen tijdens deze diensten samen om over een interessant thema te praten, te luisteren en samen hun geloof te delen. Deze vorm van geloofsbeleving geeft een andere dynamiek dan de andere Connect avonden omdat jongeren de mogelijkheid krijgen om mee te denken over de invulling en hun talenten in kunnen zetten door mee te werken aan de Connect jeugddiensten. Hiermee sluiten de diensten aan bij het opgestelde Mission Statement ‘Door de kracht van de Heilige Geest, samen als discipelen Jezus volgen en getuigen van Gods liefde’. 

Frequentie

Het streven is om 4x per jaar een jeugddienst te houden. Locatie: In de kerk

Contact

Contactpersonen: Maikel de Kreek (predikant) en Myrthe Ebbers (muziekcoördinator)


Connect Missionaire/diaconale avonden

Dit is het onderdeel van het tienerwerk waar we de tieners willen uitdagen om hun geloof handen en voeten te geven. Dit doen we met alle tieners samen zodat de tieners ook de andere leeftijdsgenoten blijven ontmoeten. Dit kan van alles zijn maar heeft wel altijd te maken met het praktisch maken van ons geloof in Jezus.

Voorbeelden van deze avonden kunnen zijn:

  • Voetballen of volleyballen met vluchtelingen
  • Meewerken bij Stichting Present 
  • Bezoeken/ helpen bij de voedselbank
  • Op bezoek bij ouderen

Frequentie/ wijze van samenkomen

Het streven is om deze avonden twee keer per jaar te organiseren op een reguliere Connectavond

Voorlopig contact: jeugdraad


Connect Events

Streven is zeven keer per jaar een Connect Event te organiseren. De tieners gaan dan samen een toffe en gezellige activiteit doen. Dit doen we met alle tieners samen zodat de tieners ook de andere leeftijdsgenoten blijven ontmoeten.

Connect Events worden georganiseerd door een commissie

Contactpersoon: Hessel Loonstra