Werkvelden

bestuurljk

Kerkdiensten: KALM, peuteroppas en kinderverteldienst, kinderdienst Pebbles, alle vormen van muzikale ondersteuning tijdens de eredienst, muziekcoördinator, preekvoorziening, preeklezers en preekrooster en persoonlijke voorbede.

Diaconie: Diaconaal Overleg, collectes en –rooster, in- en externe steunaanvragen, jaarlijkse bustocht, zusterkring, koffieochtend, Schuldhulpmaatje, kerngroep vluchtelingen, Present hulpteams deelname aan Apeldoorns Beraad van Kerken en interkerkelijk diaconaal overleg.

Pastoraat: Functioneren van de wijkteams, Pastoraal Overleg, jeugdpastoraat, ondersteuning en toerusting pastoraal bezoekers, Ondersteunend Pastoraal Team en ondersteunend tienerpastoraat, en pastoraal werker, ministry en gebedspastoraat. Meldpunt sociaal misbruik en marriage en pré-marriage course.

Jeugdwerk: Jeugdraad, alle jeugdclubs en catechese inclusief de toerusting, sportfreaks, jeugdwerker.

Beheer: Commissie van Beheer, verkoop collectebonnen, erfstelling en legaten, verhuur zalen, beheer kerkelijk archief.

Missionaire activiteiten: Ondersteuning en begeleiding van wie de zending in willen of daar al werken, Thuisfrontteams, Alpha cursussen. Evangelisch Overlegorgaan Apeldoorn. ICF

Gemeentewerk: Communicatie: Internetcommissie, Dienstbetoon en gemeentegids. Kringenwerk en cursussen en de informatie daarover, jaarlijks gemeenteproject, werkgroep gebed en activiteitencommissie