Verslag Stuurgroep Samenwerking

  

samenwerkingDe Stuurgroep voor samenwerking tussen de GKV, de CGK en de NGK in Apeldoorn kwam op 22 mei voor het laatst dit seizoen samen, in de Samuelkerk.

Ds. Nutma opende de vergadering met een gedeelte uit Lukas 5: Jezus zag het geloof van de vrienden en genas de verlamde man onder vergeving van zijn zonden.

Samenwerking middagdiensten

Op verzoek van de Stuurgroep hebben de predikanten, aangevuld met br. Lammers namens de GKV-Zuid, een voorstel gemaakt om in de toekomst meer gezamenlijke middagdiensten verspreid over een drietal locaties te organiseren. Het idee is om vanaf januari 2014 steeds op de laatste zondag van de maand drie middag- of avonddiensten te beleggen met elk een eigen karakter. De gemeenteleden worden dan uitgenodigd om naar keuze een van deze diensten te bezoeken. Te denken is aan een leerdienst, een lofprijzingsdienst of jeugddienst, en een vesperdienst. Op die manier hopen we de samenwerking tastbaar te maken en tegelijk de tweede dienst een nieuwe impuls te geven.

Aan de verschillende kerkenraden zal een concreet voorstel worden verzonden om dit een half jaar te proberen, daarna volgt de zomervakantie met de gebruikelijke samenwerking en na de vakantie kan dan evaluatie plaatsvinden waarbij deze aanpak in elk geval tot november doorgaat. Daarna zijn er ruwweg drie mogelijkheden: we gaan op deze voet verder, of we stoppen er mee, of we kiezen voor een verder gaande vorm van samenwerking. Als Stuurgroep zien we er naar uit om op deze wijze de samenwerking handen en voeten te geven.

Terugblik op het seizoen

We evalueren ook het voorbije seizoen. Er klinken waarderende woorden voor de gezamenlijke dienst die rondom de Heidelbergse Catechismus gehouden is in de Grote Kerk. We hebben ook dingen geprobeerd die minder goed werkten in de praktijk, zoals de onderlinge kennismaking op wijkniveau. Daarnaast signaleren we dankbaar dat er al meer gebeurt: er is jaarlijks een goed bezochte ontmoeting voor senioren rondom een thema, de jeugdouderlingen werken in toenemende mate samen en voor de middengroep zijn er gezamenlijke opvoedkringen. We nemen ons voor om niet zozeer nieuwe activiteiten op te zetten, maar wel meer te letten op welke bestaande activiteiten zich lenen voor de gezamenlijkheid.

Met een gebed om Gods zegen op de groeiende herkenning en samenwerking tussen de drie kerkgenootschappen besluit ds. Nutma de vergadering.