Roeping van ambtsdragers

  

Kerkenraad 2009Ons reglement voor de verkiezing van ambtsdragers ging uit van het stellen van een dubbeltal waaruit via verkiezingen door de gemeente een ambtsdrager wordt gekozen, die vervolgens door de kerkenraad wordt benoemd. Het reglement noemde de mogelijkheid om via enkelvoudige kandidaatstelling te verkiezen en te benoemen.

De huidige praktijk in de nieuwe structuur is dat er bij de kandidaatstelling – naast de Bijbelse criteria voor geschiktheid voor het ambt – gericht wordt gezocht op basis van talent, vaardigheden en motivatie. Per vacature wordt één persoon gezocht om kandidaat te stellen. De reden is dat je specifieker zoekt: een wijkouderling uit de eigen wijk, een beleidsouderling voor een bepaald taakveld, en zo meer. Deze kandidaat wordt door de kerkenraad verkozen en benoemd. Enkelvoudige kandidaatstelling is daarmee de regel en een ‘geslaagde’ kandidaatstelling.

Na overleg binnen de kerkenraad, instemming van de gemeente en uitwerking door het BMK is nu een nieuw reglement vastgesteld dat we publiceren als