Takenpakket ds. Smouter ivm werkzaamheden voor Kerkpunt

  

In de afgelopen periode is ds. Smouter in gesprek geweest met Kerkpunt om invulling te geven aan een vacature voor gemeentebegeleider/adviseur. Kerkpunt is ontstaan vanuit de GKv en NGK en erop gericht lokale kerken te adviseren, begeleiden en inspireren om vitale geloofsgemeenschappen te vormen midden in de samenleving. Deze vacature sluit nauw aan bij de inzet van ds. Smouter in de afgelopen jaren binnen de kerken in Heerenveen en Enschede. Gelet op de ervaring van Willem Smouter en zijn eigen wens om die ervaring breed in te zetten binnen de kerken, heeft het BMK in de vergadering van 11-11-21 besloten om ds. Smouter vanaf 1 januari 2022 te detacheren aan Kerkpunt voor 0,5 fte. We hebben dit als volgt uitgewerkt:

Detacheringsovereenkomst

We hebben een detacheringsovereenkomst vastgesteld waarin we afspreken dat ds. Smouter voor 0,5 fte (de helft van zijn weektaak) werkzaam is voor Kerkpunt gedurende minimaal 1 jaar. De geplande ingangsdatum is 1 januari 2022. Uiterlijk in oktober 2022 willen we evalueren met ds. Smouter en Kerkpunt en maken we vervolgafspraken voor het jaar 2023.

Consequenties voor de Tabernakelkerk

Voor het werk van ds. Smouter betekent dit dat hij zich in 2022 zal richten op het werk bìnnen de Tabernakelkerk met de focus op:

  • voorgaan gedurende reguliere zondagse erediensten
  • kerkenraadswerk (SMK en BMK)
  • belijdeniscatechese

Voor onze gemeente betekent dit dat we vervanging moeten realiseren voor:

  • een (beperkt) aantal zondagse diensten
  • vervanging van vertegenwoordiging van onze kerk op plaatselijk en regionaal niveau (door BMK-leden)
  • pastorale zorg in overleg met onze pastoraal werker Jan van Raalte
  • overdracht van het functioneel beheer (ICT) binnen de gemeente
  • bekijken of het wenselijk en nodig is het visietraject en het opstellen van het profiel voor een nieuwe predikant te versnellen en/of extern te laten begeleiden

Tenslotte

Als BMK hebben we uitgesproken dat we dankbaar zijn dat onze predikant op deze manier zijn ervaring kan en wil inzetten binnen de kerken. We hebben goede afspraken gemaakt over zijn inzet voor de Tabernakelkerk gedurende de komende 2 jaar. In het komende visietraject denken we na over de periode die daarna komt en het profiel van een nieuwe predikant. Via Dienstbetoon en op zondag 14-11 informeren we u als gemeente. Uiteraard is het mogelijk om vragen te stellen over dit besluit. Door de coronamaatregelen kan de gemeente-avond van 25 november helaas niet doorgaan. Maar u kunt, als u hierover wilt spreken of vragen hebt, contact opnemen met ondergetekenden of een mail sturen naar de scriba

Namens het BMK

Janine van Drieënhuizen, voorzitter
Johan de Hoop, scriba